Tasa-arvo-ohjelma 2016-2019 valmistunut

Suomen hallituksen tasa-arvo-ohjelma vuosille 2016 – 2019 julkaistiin 4.5.2016. Ohjelma kokoaa yhteen hallituksen tavoitteet ja toimenpiteet sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

Kuusi osa-aluetta tasa-arvon edistämiseksi

Tasa-arvo-ohjelma julkaistiin keväällä 4.5.2016

Tasa-arvo-ohjelma julkaistiin keväällä 4.5.2016

Uusi tasa-arvo-ohjelma sisältää kuusi osa-aluetta:

 • Vahvistetaan tasa-arvoa työelämässä
 • Tueteaan työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä vanhemmuutta
 • Edistetään sukupuolten tasa-arvoa koulutuksessa ja liikunnassa
 • Vähennetään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa
 • Parannetaan miesten hyvinvointia ja terveyttä
 • Yhteiskunnallisella päätöksenteolla edistetään sukupuolten tasa-arvoa

Kaikkiin osa-alueisiin liitty sekä pitkän aikavälin tavoitteita että hallituskauden tavoitteita. Myös toimenpiteitä löytyy kustakin osa-alueesta.

Työelämän osalta agendalla segregaation lieventäminen ja palkkaerot, sekä naiset pörssiyhtiöiden hallituksissa

Tasa-arvo-ohjelman osiossa, joka koskee työelämän tasa-arvoa, löytyy useita tuttuja tavoitteita. Pitkän aikavälin tavoitteena on sukupuolenmukaisen segregaation lieveneminen, naisten ja miesten palkkaerojen merkittävä pieneneminen, sekä se, että naisia ja miehiä on tasapuolisesti (40–60 %) pörssiyhtiöiden ja julkisomisteisten yhtiöiden hallituksissa vuoteen 2020 mennessä.

Lisäksi pitkän aikavälin tavoitteena on työllisyys niin naisten kuin miestenkin osalta, sekä etnisiin ja muihin vähemmistöihin kuuluvien naisten ja miesten työllisyyden parantuminen ja syrjinnän vähentyminen.

Hallituskauden tavoitteet työelämän tasa-arvon edistämiseksi sisältävät muun muassa pyrkimyksen pienentää naisten ja miesten palkkaeroja samapalkkaisuusohjelman avulla. Hallituksen tavoitteena on myös varmistaa kehitys, jolla saavutetaan sukupuolten tasapuolinen edustus suurten ja keskisuurten pörssiyhtiöiden hallituksissa.

Toimenpiteistä vastaavat ministeriöt

Toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat ministeriöt, jotka toimivat yhteistyössä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa samapalkkaisuusohjelman jatkamisesta yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriö puolestaan vastaa siitä, että työmarkkinoiden sukupuolenmukaista segregaatiota lievennetään ottamalla näkökulma huomioon työvoima- ja yrityspalveluissa.

Pörssiyhtiöiden hallitusten tasapuolisempaa sukupuolijakaumaa tuetaan seuraamalla tavoitteen toteutumista ja yhtiöiden toimia valtioneuvoston periaatepäätöksen (19.2.2015) mukaisesti. Hallitus myös arvioi syksyllä 2018 asiaan liittyvää lainsäädäntötarvetta. Tavoitteena kuitenkin on, että tasapuolinen edustus saavutettaisiin Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodin suositusten
mukaisesti ja yhtiöiden omin toimin. Vastuullisia ministeriötä tämän toimenpiteen kohdalla ovat oikeusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Valtioneuvoston kanslia ja kaikki ministeriöt vastaavat siitä, että hallitus jatkaa ohjelmaa naisten osuuden lisäämiseksi valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksissa ja johtoryhmissä.

Sukupuolinäkökulma hallituksen kärkihankkeissa, esim. SOTE

Tasa-arvo-ohjelma sisältää myös tavoitteen siitä, että kaikki ministeriöt edistävät sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista toiminnoissaan. Etenkin keskeisiin yhteiskunnallisiin ja hallinnollisiin uudistuksiin kuten hallituksen kärkihankkeisiin valtavirtaistetaan sukupuolinäkökulma.

Hallituskauden tavoitteena on muun muassa, että Sosiaali- ja terveyshuollon uudistuksen sekä maakuntauudistuksen sukupuolivaikutuksia arvioidaan valmistelussa, toimeenpanossa ja seurannassa. Uudistuksessa pyritään siihen, että sukupuolten tasa-arvo toteutuisi henkilöstön asemaa koskevissa muutoksissa. Lisäksi toisessa kohden tasa-arvo-ohjelmaa korostetaan tasa-arvoa terveydessä etenkin miesten osalta.

Tasa-arvo-ohjelmaa toivottiin voimakkaasti

Juha Sipilän hallitus ei vielä aloittaessaan luvannut laatia tasa-arvo-ohjelmaa. Hallitusohjelma sisälsi vain lauseen ”Naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia”. Tämä närkästytti monia, ja herätti useat tahot vaatimaan hallitukselta näyttöä siitä, kuinka se aikoo edistää tasa-arvoa. Tasa-arvo-ohjelman laatimista toivottiin muun muassa viime kesänä julkaistussa professorikirjeessä (10.6.2015).

Nyt toukokuussa julkaistu tasa-arvo-ohjelma tähdentää, että hallitusohjelman lause on tavoite. Hallitus siis pyrkii siihen, että naiset ja miehet olisivat tasa-arvoisia.

Arvioita uudesta tasa-arvo-ohjelmasta on jo julkaistu useita. Muun muassa Naisjärjestöjen Keskusliitto, Tasa-arvovaje, Valtiotieteellisen yhdistyksen verkkolehti Politiikasta.fi ja Naisasialiitto Unioni ovat julkaisseet omat arvionsa. Yhteenvetona arvioista voi sanoa, että hallitukselta olisi toivottu vielä konkreettisempia uusia toimenpiteitä tasa-arvon edistämiseksi.

Vilkas keskustelu kannustaa toimimaan

Tasa-arvo-ohjelmasta käytävä vilkas keskustelu on hyvä merkki, sillä tasa-arvon edistäminen vaatii monien yhteiskunnan toimijoiden aktiivisuutta. Esimerkiksi terveysalan yritysten kannattaa panostaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä palveluissaan että henkilöstönsä osalta jo ennen kuin hallitus ehtii siinä patistelemaan.

Lataa tasa-arvo-ohjelma

Tasa-arvo-ohjelma 2016 – 2019

Kategoriat: Suomen tasa-arvouutiset | Avainsanoina , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Tasa-arvo-ohjelma 2016-2019 valmistunut

WoM kouluttaa ministeriöitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta 2016 ja 2017

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen ministeriöissä -koulutusten suunnittelu alkoi yhteisellä palaverilla. Kuvassa vasemmalta oikealle Inkeri Tanhua (WoM Oy), Mia Teräsaho (Minna), Anniina Vainio (STM), Reetta Siukola (Minna) ja Sinikka Mustakallio (WoM Oy).

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen ministeriöissä -koulutusten suunnittelu alkoi yhteisellä palaverilla. Kuvassa vasemmalta oikealle Inkeri Tanhua (WoM Oy), Mia Teräsaho (Minna), Anniina Vainio (STM), Reetta Siukola (Minna) ja Sinikka Mustakallio (WoM Oy).

Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö on tilannut tuleville kahdelle vuodelle koulutuksia, joilla vahvistetaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista kaikissa ministeriöissä. Lisäksi järjestetään neljä ministeriöiden yhteistä teemaseminaaria, joissa käsitellään sukupuolinäkökulmasta hallituksen kärkihankkeisiin liittyviä teemoja.

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen ministeriössä -koulutukset

WoM Oy järjestää sekä vuonna 2016 että vuonna 2017 yhden koulutuksen kussakin ministeriössä. Koulutuksessa käsitellään ministeriön tarpeen mukaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista joissakin ministeriön toiminnoissa tai kokonaisuutena. Koulutuksilla tuetaan myös toiminnallisten tasa-arvosuunnitelmien laatimista.

”Koulutusten tarkoituksena on viedä valtavirtaistamistyötä kussakin ministeriössä eteenpäin siitä, mihin tähän asti on päästy,” kuvaa Sinikka Mustakallio WoM Oy:stä koulutuksen lähtökohtia. ”Koulutuksissa käsitellään myös asenteisiin ja mielikuviin liittyviä esteitä ja haasteita, joita valtavirtaistamistyö kohtaa,” hän jatkaa.
Tulevat koulutukset ovat jatkoa vuosina 2013 ja 2014 järjestettyihin koulutuksiin, joissa keskityttiin etenkin säädösvalmistelun sukupuolivaikutusten arviointiin. Osa tulevistakin koulutuksista tulee keskittymään lainsäädännön sukupuolivaikutusten arviointiin, jolloin aiheeseen päästään aiempaa syvemmälle.

Neljä teemaseminaaria Tasa-arvotiedon keskus Minnan kanssa

Hankkeessa järjestetään ministeriökohtaisten koulutusten lisäksi neljä teemaseminaaria, jotka ovat kaikille ministeriöille yhteisiä. Seminaarien teemat on valittu hallituksen kärkihankkeita mukaellen ja ne ovat: 1) kestävä kasvu, julkinen talous ja rakenteet 2) työllisyys, kilpailukyky, osaaminen ja koulutus 3) hyvinvointi ja terveys 4) oikeusasiat ja turvallisuus.

”Teemaseminaarit tukevat ministeriöitä niiden sisällöllisessä tasa-arvotyössä, mikä on olennaista sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisessa” täsmentää Inkeri Tanhua. ”Sukupuolinäkökulma ei ole vain yksi opittava asia, vaan se tarkoittaa hyvin erilaisten kysymysten pohdintaa ja tiedon keräämistä riippuen käsiteltävästä aiheesta,” hän selittää.
WoM Oy järjestää teemaseminaarit yhteistyössä Tasa-arvotiedon keskus Minnan kanssa. ”Olemme mukana toteuttamassa teemaseminaareja laatimalla tietokoosteita hallitusohjelman keskeisistä teemoista sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen tueksi,” kertovat Reetta Siukola ja Mia Teräsaho Minnasta. ”Tapaamme seminaareissa ja meihin voi olla yhteydessä myös hankkeen ulkopuolella, koska tietokoosteita on tarkoitus laatia yhteistyössä ministeriöiden kanssa,” he lupaavat.

Tasa-arvotiedon keskus Minna on pysyvä valtakunnallinen tietopalvelu, joka välittää sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuolentutkimukseen liittyvää tietoa ja sijaitsee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Minna vastaa tasa-arvoon ja sukupuoleen liittyviin tietopyyntöihin, sekä tekee yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten tasa-arvotoimijoiden kanssa ja ylläpitää THL:n Sukupuolten tasa-arvo -verkkosivuja.

Lisätietoa

Tasa-arvotiedon keskus Minnan ylläpitämät THL:n Sukupuolten tasa-arvo -verkkosivut
Opas sukupuolivaikutusten arvioimiseksi lainsäädäntöhankkeissa
Sukupuolisilmälasit käytössä -käsikirja
WoMin uutinen vuoden 2013 sukupuoli säädösvalmistelussa -koulutuksista

Kategoriat: Suomen tasa-arvouutiset, WoMin uutiset | Avainsanoina , , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa WoM kouluttaa ministeriöitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta 2016 ja 2017

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö ministeriössä – keskustelua tutkimuksesta

KTM ja YTM Inkeri Tanhua kuunteli yleisön kommentteja tutkimuksestaan ”Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö ministeriöissä”

KTM ja YTM Inkeri Tanhua kuunteli yleisön kommentteja tutkimuksestaan ”Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö ministeriöissä”

WoM Oy järjesti keskustelutilaisuuden ministeriöiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä 10.11.2015.

KTM ja YTM Inkeri Tanhua kertoi tilaisuudessa uudesta pro gradu –tutkielmastaan, jota varten hän on haastatellut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tekeviä viranomaisia kolmessa ministeriössä.

Kiitos kaikille osallistuneille hyvästä keskustelusta! Tämä uutinen kertoo pidetystä tilaisuudesta ja uutisen lopusta voit ladata paikan päällä näytetyn power point -esityksen sekä koko tutkielman.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön arkisia strategioita

Tutkimus vahvisti, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö ministeriöissä vaatii neuvottelua

Tutkimus vahvisti, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö ministeriöissä vaatii neuvottelua

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö ministeriöissä vaatii neuvottelutaitoja. Tutkimusta varten tehdyissä haastatteluissa kuvataan monenlaisia neuvotteluja ja jopa lobbaamista, jota käytännön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tehdessä tarvitaan.

”Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen tarvittavat neuvottelut kertovat ennen kaikkea ympäristöstä, jossa tasa-arvotyötä tehdään,” kommentoi Tanhua haastattelujen tuloksia. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tekevät viranomaiset valitsevat työssä käytetyt strategiat huolellisesti ja perustuen syvälliseen oman organisaationsa tuntemukseen.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tekevät viranomaiset kokevat myös mittaamisen, tilastotiedon ja tutkimukset tärkeiksi apuvälineiksi työssään. ”Tutkimuksessa esille tullut teknokraattisuuden kritiikki ei näy käytännön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöntekijöiden kommenteissa” huomauttaa Tanhua. ”Tietoa ja työkaluja käytetään tarvittaessa tukemaan neuvotteluja”, hän jatkaa.

Miksi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tavoitteet jätetään joskus epämääräisiksi?

Aiemmassa tutkimuksessa on kuvattu ministeriöissäkin esille tullutta ilmiötä: tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tavoitteiden epämääräisiksi jättämistä. ”Tavoitteet saatetaan jättää epämääräisiksi, jotta ne saadaan paremmin läpi,” muistuttaa Tanhua.

Epämääräisyydestä on tutkimusten mukaan haittaa, sillä se voi johtaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön alhaiseen priorisointiin (ks. Esim. Callerstig 2014). Toisaalta epätarkat tavoitteet mahdollistavat monenlaisia toimenpiteitä (Ahmed 2012) ja luovat tilaa kokeiluille ja oppimiselle (Callerstig 2014).

Miten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta opitaan?

Tavat oppia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä herättivät keskustelua

Tavat oppia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä herättivät keskustelua

Tilaisuudessa keskustelua herätti myös kysymys siitä, miten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta opitaan. Tutkimusta varten haastattelut viranomaiset kertovat oppineensa sekä henkilökohtaisten kokemustensa että kirjallisuuden ja opiskelun avulla. Lisäksi he ovat oppineet lisää työssään, sekä keskustellessaan kollegojensa ja kansalaisjärjestöihin kuuluvien ihmisten kanssa.

Samalla kun haastatellut kertovat, että heidän käsityksiinsä vaikuttavat myös omat kokemukset, he kuitenkin uskovat, että jokainen virkamies voi edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. ”Pohdin, onko tässä ristiriita,” tuumiskelee Tanhua. ”Voidaan ajatella, että jokainen voi löytää elämästään henkilökohtaisia kokemuksia, joiden kautta löytää tulokulman tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden ymmärtämiseen. Tällöin ristiriitaa ei ole.”

Tutkijan ja käytännön tasa-arvotyöntekijän monet positiot

Sinikka Mustakallio toivotti kaikki tervetulleiksi WoM Oy:n tilaisuuteen

Sinikka Mustakallio toivotti kaikki tervetulleiksi WoM Oy:n tilaisuuteen

Oman tutkijan position hahmottaminen ja kuvaaminen on feministisessä tutkimuksessa tärkeää. Tanhua kuvaa positiotaan ja sen vaikutuksia niin tutkimuksen tekoon, opiskeluun kuin tasa-arvokonsultin työhönkin liittyen.

”Etäopiskelu Linköpingin yliopistossa loi minulle itse asiassa erittäin mielenkiintoisen position,” toteaa Tanhua. ”Vaikka asuin koko ajan Suomessa koin Ruotsissa opiskelun hyvin voimaakkaasti. Opintojen ensimmäinen oppimispäiväkirjanikin koostui runoista, joilla kuvasin suomalaisuutta.”

”Gradun kirjoittaminen toi lisäksi esille uuden haasteen liittyen ulkomailla opiskeluun,” hän jatkaa. ”Englanninkielinen ruotsalainen maisteriohjelma ei juurikaan käsitellyt suomalaista tasa-arvotutkimusta. Toisaalta meillä oli tosi hyvä kurssi siitä, kuinka dekolonisaatio on tärkeää tiedon tuottamisessa. Erityisen tärkeää on, ettei tulla analysoimaan jonkun maan todellisuutta vain vieraiden muualla kehitettyjen teorioiden valossa. Oli siis hyvin tärkeää sisällyttää graduun myös tietoni suomalaisesta tasa-arvotutkimuksesta.”

Dekolonisaatio Suomessa tarkoittaa myös sitä, että ei jatketa kolonialisoivia diskursseja. Vaikka Suomella ei olekaan ollut siirtomaita, myös suomalaiset keskustelut voivat jatkaa kolonialisoivia Eurooppalaisia perinteitä.

Tanhua mainitsee positioista kertoessaan käsitteen ”maltillinen radikaali” (Meyerson 2001). Maltilliset radikaalit kuuluvat osittain eri yhteisöihin ja tästä johtuu paitsi ristiriita myös halu muuttaa organisaatioita ja niiden käytäntöjä tasa-arvoisimmiksi. ”Näen itseni maltillisena radikaalina niin suhteessa ministeriöihin kuin yliopistomaailmaankin,” toteaa Tanhua.

Miten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ministeriöissä voisi edelleen parantaa?

Keskustelutilaisuus keräsi yhteen monia kuulijoita

Keskustelutilaisuus keräsi yhteen monia kuulijoita

Tanhua vinkit tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön kehittämiseksi ministeriöissä ovat seuraavat:

 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tekevillä on ainutlaatuista tietoa organisaatiostaan – sitä kannattaa hyödyntää
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön kehittäminen ei voi nojata yksinkertaistuksiin siitä, miten tasa-arvotyötä tulisi tehdä paremmin. Organisaatio ja konteksti tulee ottaa huomioon
 • On tärkeää tehdä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden neuvottelut näkyviksi. Pelkästään kirjallisia dokumentteja lukemalla on vaikea ymmärtää, miksi tasa-arvotyön tavoitteet jätetään usein epämääräisiksi. Muutoin ei myöskään tule ilmi, jos mitään ei tehdä suunnitelmista huolimatta.
 • Kaikki ministeriöt voisivat ottaa oppia edellä olevista
 • Myös poliitikkoja auttaisi, jos he ymmärtäisivät virkatyönä tehtävän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön todellisuutta paremmin

Lataa gradu ja keskustelutilaisuuden esitys

Tanhua, Inkeri (2015) Equality Work in Finnish Ministries. Master’s Thesis. Linköping University. Saatavilla: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-121200

Tanhua, Inkeri, esitys keskustelutilaisuudessa 10.11.2015: http://www.wom.fi/Inkeri_Tanhua_Tasa-arvo_ja_yhdenvertaisuustyo_ministerioissa-keskustelutilaisuus_tutkimuksesta_10_11_2015.pdf

Keskustelutilaisuus osa WoMin tilaisuuksien sarjaa

Lue myös juttu ja katso video WoMin aiemmin syksyllä järjestämästä keskustelutilaisuudesta, jossa Meija Tuominen kertoo kuntien tasa-arvotyötä kuvaavasta gradustaan: http://wom.fi/2015/09/kuntien-tasa-arvotyon-tila-heratti-keskustelua-9-9-2015/

Kategoriat: Suomen tasa-arvouutiset, WoMin uutiset | Avainsanoina , , , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö ministeriössä – keskustelua tutkimuksesta

Tilaa koulutus ja ota haltuun yritysvastuu

WoM Oy ja Opinio Juris tarjoavat nyt koulutusta, josta saa ajankohtaisen tiedon sekä kansainvälisestä yritysvastuusta että Suomen lakien mukaisesta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelusta.

Ihmisoikeudet ja yritysvastuu

Koulutus antaa tiedon ihmisoikeuksiin liittyvän yritysvastuun kansainvälisistä ohjeistuksista ja erityisesti yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevista YK:n ohjaavista periaatteista.

YK:n vuonna 2011 hyväksymät yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet korostavat ihmisoikeuksien merkitystä osana yritysvastuuta. YK:N ohjaavista periaatteista on lyhyessä ajassa muodostunut ihmisoikeuksiin liittyvän yritysvastuun globaali standardi, joka tarjaoa erinomaisen välineen yritysvastuun konkretisoimiseksi.

Suomen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu

Suomen kansallisia ihmisoikeuksia koskevaa yritysvastuuta ohjaavat keskeisesti vuoden 2015 alusta uudistuneet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait.

Koulutus täsmentää kansainvälisten yritysvastuuohjeistusten ja kansainvälisen lainsäädännön suhdetta. Koulutuksesta saat myös toimintamallin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien tekemiseen.

Ota haltuun ajankohtainen yritysvastuu – tilaa koulutus

Koulutuksia voi nyt tilata. Pyydä tarjous yrityksenne tarpeisiin muokatusta koulutuskokonaisuudesta. Alla olevasta koulutusesitteestä löytyy aamupäivälle aikataulutettu esimerkki koulutuksesta.

Koulutus on tarkoitettu yritysvastuun jalkauttamisesta vastaaville henkilöille, erityisesti henkilöstöjohdolle ja esimiehille, jotka tarvitsevat tietoa yritysvastuun ajankohtaisista kysymyksistä.

Lisää tietoa koulutuksesta

Lataa esite: Ihmisoikeudet ja tasavertaisuus yritystoiminnassa -koulutusesite

Ota yhteyttä:
Sinikka Mustakallio (WoM Oy), sinikka.mustakallio@wom.fi, 040 553 8878
Merja Pentikäinen (Opinio Juris), merja.pentikainen@opiniojuris.fi, 040 566 6695

Kategoriat: WoMin tapahtumat | Avainsanoina , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Tilaa koulutus ja ota haltuun yritysvastuu

Kuntien tasa-arvotyön tila herätti keskustelua 9.9.2015 – KATSO VIDEO

Video kuntien tasa-arvotyöstä

WoM Oy ja Naisjärjestöjen Keskusliitto järjestivät 9.9.2015 yhteistyössä keskustelutilaisuuden kuntien tasa-arvotyöstä. Katso tallenne tästä:

Keskustelutilaisuus kuntien tasa-arvotyöstä keräsi yhteen monia kuulijoita

Keskustelutilaisuus kuntien tasa-arvotyöstä keräsi yhteen monia kuulijoita

Vantaan kaupungin suunnittelija YTM Meija Tuominen kertoi kuulijoille kuntien tasa-arvotyötä käsittelevästä gradututkimuksestaan ”Akanvirrasta valtavirtaan – sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen kolmessa suomalaisessa kaupungissa”. Gradussa Tuominen keskittyy kolmeen kuntaan, jotka osallistuivat samaan tasa-arvohankkeeseen. Lisäksi gradussa analysoidaan Suomen kunnissa tehtyä toiminnallista tasa-arvotyötä laajemminkin.

Sinikka Mustakallio kertoi tasa-arvohankkeesta, jota käsitellään Tuomisen gradututkimuksessa

Sinikka Mustakallio kertoi tasa-arvohankkeesta, jota käsitellään Tuomisen gradututkimuksessa

Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paatero kommentoi tilaisuudessa ajankohtaisia kuntien tasa-arvoon liittyviä asioita.

Tilaisuuden avasivat Sinikka Mustakallio WoM Oy:stä ja Terhi Heinilä Naisjärjestöjen keskusliitosta.

Lataa myös diaesitykset

Meija Tuominen: Keskustelutilaisuus kuntien tasa-arvoytöstä
Sirpa Paatero: Kuntien tasa-arvotyön kehittäminen

Lisätietoa

Meija Tuomisen Pro gradu –tutkielma (Tampereen yliopisto)

WoMin aiempi referaatti liittyen Tuomisen tutkielmaan

 

Kategoriat: WoMin uutiset | Avainsanoina , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Kuntien tasa-arvotyön tila herätti keskustelua 9.9.2015 – KATSO VIDEO

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ministeriössä – keskustelutilaisuus tutkimuksesta 10.11.2015

Tule keskustelemaan 10.11.2015

Inkeri Tanhua kuvaa gradussaan ministeriöiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä

Inkeri Tanhua kuvaa gradussaan ministeriöiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä

WoM Oy järjestää keskustelutilaisuuden ministeriöiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä 10.11.2015 klo 16 alkaen osoitteessa Fredrikinkatu 39 C 22. Tilaisuudessa Inkeri Tanhua kertoo tutkielmastaan ja sen jälkeen on varattu aikaa avoimeen keskusteluun.

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ministeriössä etenee neuvotellen

Inkeri Tanhuan laatima gradututkielma kuvaa Suomen ministeriöissä tehtyä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä. Tanhua on haastatellut tutkielmaan tasa-arvotyötä tekeviä viranomaisia ministeriössä.

”Tarkoituksenani on kertoa tasa-arvotyön maailmasta, eli siitä minkätyyppistä työtä ministeriössä tehdään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi,” Tanhua kertoo.

Gradututkielman mukaan tasa-arvotyötä tekevien viranomaisten työ sisältää monenlaisia neuvottelun strategioita. Osa haastatelluista kuvaa työtä lobbaamiseksikin. Tasa-arvotyössä tärkeää on myös tutkimustieto ja tilastotieto, jota käytetään tukena ja perusteluna.

Miten tasa-arvotyön sisältö määräytyy?

Tutkielman pääkysymys on, mitkä asiat vaikuttavat tasa-arvotyön sisältöön.

”Ministeriöiden tasa-arvotyön maailma on minulle ennestään tuttu siksi, että olen työssäni WoMissa konsultoinut monia ministeriöitä. Gradun avulla halusin syventyä aiheeseen tarkemmin. Halusin tietää, miksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tehdään tai ei tehdä ministeriöissä jollain tavalla,” Tanhua kuvaa syytä aihevalintaansa ja jatkaa:

”Kansalaisena on vaikea hahmottaa, tehdäänkö tasa-arvotyötä valtionhallinnossa paljon ja hienosti, vai loppuuko työ muutamien poliitikkojen lausumiin ja asiakirjojen laatimiseen. Gradunssani pyrin kuvaamaan näiden ääripäiden välimaastoon jäävä todellisuutta.”

Sekä yhdenvertaisuus että tasa-arvo

Tutkielma käsittelee sekä sukupuolten tasa-arvoa että yhdenvertaisuutta. Molempiin viitataan termillä ”equality work” eli tasa-arvotyö.

”On mielestäni hyvä keskustella sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä samassa gradussa. Käytännön työn tasolla löytyy sekä yhtäläisyyksiä että eroja siinä, miten edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja miten edistetään yhdenvertaisuutta. Halusin tuoda esille molempia,” Tanhua perustelee.

Lataa tutkielma Linköpingin yliopiston sivuilta

Pro gradu -tutkielma on kirjoitettu englanniksi, ja sen voi ladata Linköpingin yliopiston sivuilta:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-121200

Kategoriat: WoMin tapahtumat | Avainsanoina , , , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ministeriössä – keskustelutilaisuus tutkimuksesta 10.11.2015

Sinikka Mustakallio puhuu työväenopiston luentosarjassa naisten poliittisten oikeuksien historiasta 25.1.2016

Työväenopiston luentosarja "Nainen ja Valta" käsittelee naisten poliittisia oikeuksia

Työväenopiston luentosarja ”Nainen ja Valta” käsittelee naisten poliittisia oikeuksia

Helsingin työväenopisto järjestää keväällä 2016 yleisluentosarjan ”Nainen ja valta”. Luentosarjassa käsitellään Suomen vuoden 1906 eduskuntauudistusta ja naisten poliittisten oikeuksien kehittymistä. Luennoijina nähdään muun muassa WoM Oy:n Sinikka Mustakallio ja presidentti Tarja Halonen.

Vuoden 1906 eduskuntauudistus

Suomeen saatiin vuonna 1906 demokraattinen kansanedustuslaitos. Uudistus oli aikanaan hyvin radikaali. Suomen naiset saivat äänioikeuden ensimmäisinä Euroopassa ja kolmantena maailmassa. Lisäksi naiset saivat myös asettua ehdokkaiksi.

Yleinen ja yhteinen äänioikeus laajensi äänioikeutettujen määrää myös miesten keskuudessa keski- ja alemmissa väestöryhmissä. Ennen uudistusta vain kahdeksalla prosentilla suomalaisista (eli n. 16 % suomalaisista miehistä) oli äänioikeus Venäjän keisarikuntaan kuuluvassa Suomen suuriruhtinaskunnassa.

Eduskuntauudistuksen ”suurin hyöty koitui kuitenkin naisten osaksi, jotka valtiokansalaisina vapautuivat samanaikaisesti sääty-, varallisuus- ja sukupuolirajoitteista,” kirjoittaa Irma Sulkunen.

Sinikka Mustakallion luento naisten poliittisista oikeuksista

Sinikka Mustakallio WoM Oy:stä puhuu 25.1. siitä, miten naiset saivat poliittiset oikeudet Suomessa vuonna 1906. ”On hyvä hetki muistaa historiamme kulkua nyt kun eduskuntauudistuksesta on kulunut 110 vuotta,” toteaa Mustakallio.

Tarja Halonen puhuu viimeisellä luentokerralla

Luentosarja huipentuu 15.2. presidentti Tarja Halosen puuhenvuoroon otsikolla ”Naiset vallan kahvassa – kokemus puhuu”. Tarja Halonen on urallaan murtanut monia lasikattoja ollen ensimmäinen tehtävään valittu nainen presidenttinä (2000 – 2012) ja ulkoministerinä (1995 – 2000).

”Nainen ja valta” -luentosarjan ohjelma

Luennot pidetään maanantaisin 18.1. – 15.2. Helsingin työväenopiston opistotalolla (Helsinginkatu 26), Viipurinsalissa. Helsingin työväenopiston yleisluennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, ilmoittautumista ei tarvita. Voit kuunnella yksittäisen luennon tai osallistua koko luentosarjaan oman kiinnostuksesi mukaan.

Luentosarjan avaa apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

18.1. Suomi ennen demokratiaa – minkälaiseen yhteiskuntaan eduskuntauudistus tuli?
Historian dosentti Marja Jalava, Helsingin yliopisto

25.1. Nainen ja ääni – miten naiset saivat poliittiset oikeudet 1906?
Tasa-arvokonsultti Sinikka Mustakallio, WoM Oy

1.2. Miina Sillanpään merkitys naisten aseman parantamisessa
FT Irma Sulkunen
Kommenttipuheenvuoro toiminnanjohtaja Mikko Majander, Kalevi Sorsan säätiö

8.2. Nainen/Mies/Muu – Tasa-arvo ja sukupuolen moninaisuus
Suunnittelija Aaro Horsma, Heseta ry.
Kommenttipuheenvuoro tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen

15.2. Naiset vallan kahvassa – kokemus puhuu
Presidentti Tarja Halonen
Kommenttipuheenvuoro apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen

Lisätietoa

Nainen ja Valta -luentosarjan ohjelma pdf-muocossa
Helsingin työväenopisto
Helsingin työväenopiston opinto-ohjelma 2016
Artikkeli ”Suomen naisten äänioikeus kansainvälisessä vertailussa” (Irma Sulkunen)
Artikkeli ”Suurlakko ja naisten äänioikeus” (Irma Sulkunen)

Kategoriat: Suomen tasa-arvouutiset, WoMin tapahtumat | Avainsanoina , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Sinikka Mustakallio puhuu työväenopiston luentosarjassa naisten poliittisten oikeuksien historiasta 25.1.2016

Sukupuolen moninaisuus ja tasa-arvolaki -esitteet julkaistu

Tasa-arvolaki ja sukupuolen moninaisuus

Esitteet voi ladata netistä ja niitä voi tilata sosiaali- ja terveysministeriöstä. Kuvassa viranomaisesitteen kansi.

Vuoden alussa voimaan tullut tasa-arvolain uudistus laajensi sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot koskemaan myös syrjintää sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 18.5.2015 tasa-arvolain uudistukseen liittyen neljä eri kohderyhmille suunnattua esitettä. Esitteet kertovat käytännönläheisesti, miten sukupuolen moninaisuus otetaan huomioon etenkin oppilaitoksissa, työpaikoilla ja viranomaisten toiminnassa. Lisäksi julkaistiin laajempi tietopaketti nettijulkaisuna.

Esitteiden pohjana olevan materiaalin sekä tietopaketin ovat ministeriön tilauksesta tuottaneet yhteistyössä WoM Oy, Seta ja Ihmisoikeusliitto.

Käytännön apua tasa-arvolain uudistuksen toteuttamiseen

Mitä tasa-arvolain uudistus tarkoittaa käytännössä esimerkiksi oppilaitoksissa, työpaikoilla ja viranomaistoiminnassa? Esitteiden ja tietopaketin on tarkoitus vastata ennen kaikkea tähän kysymykseen ja tarjota apua tasa-arvolain uudistuksen käytännön toteutukseen.

Materiaali tarjoaakin kehittämisehdotuksia työpaikoille, oppilaitoksille ja viranomaisille.

Tietopaketti havainnollistaa esimerkein myös sitä, mitä syrjintä sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella voi olla. Syrjintätilanteissa toimimista ja syrjinnän ennaltaehkäisyä kuvataan tietopaketissa ja kansalaisesitteessä syrjityksi tulleen kannalta.

Kehittämisehdotuksia kerättiin kyselyllä

Kehittämisideoita kerättiin nettikyselyn avulla. Yhteensä 55 henkilöä vastasi muun muassa Setan ja Transtukipisteen Facebook-sivuilla jaetun avoimen kyselylinkin kautta kyselyyn. Erityisesti nuoret vastasivat kyselyyn. Avoimen linkin lisäksi kyselyä lähetettiin valikoiden muutamille oppilaitoksille, viranomaisille ja työmarkkinajärjestöjen edustajille.

Tietopaketti: sukupuolen moniaisuus ja tasa-arvolaki

Esitteiden lisäksi julkaistiin laajempi tietopaketti, jonka ovat laatineet Inkeri Tanhua, Sinikka Mustakallio, Marita Karvinen, Maarit Huuska ja Milla Aaltonen.

Esitteiden ja tietopaketin tekijät kiittävät kaikkia kyselyyn vastanneita, sekä esitteitä ja tietopakettia eri vaiheissa kommentoineita henkilöitä. Käytännön kehittämisideoiden kerääminen antoi hyvän pohjan tasa-arvotyöhön sukupuolivähemmistöjen kannalta.

Samalla myös kysely toi esille paljon kehittämistarpeita niin oppilaitoksissa, työpaikoilla kuin viranomaistoiminnassakin. Kyselyn vastaukset ovat laajemmin näkyvissä tietopaketissa.

Sukupuolen moninaisuus osana tasa-arvotyötä

Sukupuolen moninaisuus tarkoittaa, että jokaisen ihmisen sukupuoli on omanlaisensa yhdistelmä sukupuolen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia. Sukupuolen moninaisuus siis koskee meitä kaikkia.

Tasa-arvotyössä sukupuolen moninaisuus tarkoittaa sitä, että lähtökohtana oleva käsitys sukupuolesta on moninainen.

Sukupuolen moninaisuuden huomioon ottaminen tarkoittaa myös sitä, että tasa-arvoa edistetään kaikkien sukupuolten kannalta. Tasa-arvoa tulee siis edistää niin naisten ja miesten kuin muidenkin sukupuolten kannalta, ja sekä trans- että cis-sukupuolisten kannalta.

Tasa-arvolain uudistuksen myötä tasa-arvotyössä on kiinnitettävä jatkossa systemaattisemmin huomioita tasa-arvoon etenkin sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta.

Sukupuolivähemistöt ja -enemmistöt

Esitteissä muistutetaan, että ihmiset voivat käyttää monia eri nimityksiä kertoessaan omasta sukupuoli-identiteetistään. Sukupuolivähemmistöt- ja enemmistöt voidaan määritellä esimerkiksi seuraavasti.

Sukupuolivähemmistöillä tarkoitetaan ainakin transsukupuolisia, transvestiittejä, muunsukupuolisia ja intersukupuolisia henkilöitä.

Transsukupuolisuus määritellään usein niin, että ihmisen kokemus omasta sukupuolestaan ei vastaa hänelle syntymässä määriteltyä sukupuolta. Esimerkiksi henkilö, joka on syntymässä määritelty naiseksi, kokee itsensä mieheksi tai toisinpäin.

Muunsukupuolisuudella kuvataan esimerkiksi kokemuksia monisukupuolisuudesta, sukupuolettomuudesta, ja kokemuksista mieheyden ja naiseuden rajalla, välillä tai ulkopuolella olemisesta. Transvestiiteiksi itseään saattavat kutsua henkilöt, jotka voivat eläytyä eri sukupuoliin ajoittain, esimerkiksi pukeutumisen avulla.

Intersukupuolisuudella viitataan useimmiten siihen, että henkilön fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät synnynnäisesti ole yksiselitteisesti naisen tai miehen.

Sukupuolienemmistöiksi kutsutaan toisinaan niitä naisia ja miehiä, joiden sukupuolen ilmaisu, sukupuoli-identiteetti ja fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet ovat pääosin heille syntymässä määritellyn sukupuolen mukaisia. Sukupuolienemmistöistä käytetään myös nimitystä cis-sukupuoliset tai cis-ihmiset.

Mistä termit cis ja trans tulevat?

Termit cis ja trans ovat latinaa. Trans viittaa ylittämiseen ja toiselle puolelle liikkumiseen. Cis viittaa tällä puolella pysymiseen. Osa transsukupuolisista kuvaakin sukupuolenkorjausprosessia liikkeenä sukupuolesta toiseen, omaa kokemusta vastaavaan sukupuoleen.

Toisaalta sekä trans- että cis-ihmisten kokemukset ja käsitykset sukupuolesta vaihtelevat, eikä niitäkään aina voi kuvata käyttäen kaksijakoista käsitystä sukupuolesta ja sukupuolen samalla puolella pysymisestä tai toiselle puolelle liikkumisesta.

Trans- ja cis-ihmiset kokevat itsensä useimmiten naisiksi tai miehiksi. Jotkut transsukupuoliset toisaalta saattavat haluta lisätä sukupuolen kokemukseensa trans-etuliitteen ja määrittelevät itsensä transmiehiksi tai transnaisiksi. Myös cis-sukupuoliset saattavat toisinaan käyttää etuliitettä.

Esitteet neljälle eri kohderyhmälle ladattavissa

Esitteitä on tehty neljä eri versiota eri kohderyhmille: oppilaitoksille, työpaikoille, viranomaisille, sekä kansalaisille. Esitteet ovat ladattavissa sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta:

Painettuja esitteitä voi tiedustella sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Painettuja esitteitä on jaossa myös Helsinki Pride:n joissakin tapahtumissa, sekä puistojuhlassa lauantaina 27.6. ministeriöiden yhteisellä standilla.

Ruotsiksi esitteet julkaistaan syksyllä. Kansalaisesite julkaistaan myös englanniksi.

Laajempi tietopaketti sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta

Esitteiden lisäksi julkaistiin nettijulkaisuna laajempi tietopaketti sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta oppilaitoksille, työpaikoille ja viranomaisille.

Tietopaketti esittelee kehittämisehdotuksia työpaikoille, oppilaitoksille ja viranomaisille, sekä kuvaa syrjintätilanteissa toimimista ja syrjinnän ennaltaehkäisyä syrjityksi tulleen kannalta. Tietopaketti myös kertoo tasa-arvolaista ja tasa-arvolain uudistuksesta, sekä havainnollistaa esimerkein sitä, mitä syrjintä sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella voi olla.

Lisäksi tietopaketti sisältää muuta syventävää materiaalia, kuten tarinoita sekä kysymyksiä ja vastauksia -osion. Tietopaketti on tarkoitettu hyödynnettäväksi esimerkiksi koulutusten suunnittelussa, kehittämistyössä tai itseopiskelussa.

Tietopaketti on julkaistu sosiaali- ja terveysministeirön julkaisusarjassa, ja ladattavissa sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta:

Kategoriat: Suomen tasa-arvouutiset, WoMin julkaisut | Avainsanoina , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Sukupuolen moninaisuus ja tasa-arvolaki -esitteet julkaistu

Kuntien tasa-arvotyö – keskustelutilaisuus 9.9.2015

Kutsu_banneri

TULE MUKAAN kuulemaan Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paateroa ja Vantaan kaupungin suunnittelija Meija Tuomista kuntien tasa-arvotyöstä!

WoM Oy ja Naisjärjestöjen Keskusliitto järjestävät yhteistyössä keskustelutilaisuuden.

Tilaisuudessa YTM Meija Tuominen kertoo tutkimuksestaan ”Akanvirrasta valtavirtaan – sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen kolmessa suomalaisessa kaupungissa”. Tutkimus kertoo kolmesta kunnasta, mutta antaa samalla kokonaiskuvan Suomen kunnissa tehdystä toiminnallisesta tasa-arvotyöstä. Meija Tuominen on Vantaan kaupungin toiminnallisesta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä vastaava suunnittelija ja tuore sukupuolentutkimuksen maisteri Tampereen yliopistosta.

Meija Tuomisen tutkielma kuvaa tasa-arvotyötä Suomen kunnissa

Meija Tuomisen tutkielma kuvaa tasa-arvotyötä Suomen kunnissa

 • Mitä tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki vaativat kunnilta?
 • Miten kunnat vastaavat tasa-arvolain kutsuun edistää sukupuolten tasa-arvo kaikessa toiminnassaan?
 • Mitä on kunnallinen sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen – vai onko sellaista olemassakaan Suomessa?
 • Mitä tarkoittaa sukupuolisokeus?
 • Miten kunnan toiminnallista tasa-arvotyötä voidaan saada aikaan ja vahvistaa?

Pohdimme näitä kysymyksiä yhdessä Meija Tuomisen alustuksen pohjalta.

Keskustelutilaisuuteen mahtuu 35 henkilöä. Lämpimästi tervetuloa!

Ilmoittaudu keskustelutilaisuuteen tästä.

Lisätietoa

Meija Tuomisen Pro gradu –tutkielma (Tampereen yliopisto)

WoMin aiempi uutinen liittyen Tuomisen tutkielmaan

Naisjärjestöjen keskusliiton uutiskirje 2015, joka kertoo myös muista liiton järjestämistä tapahtumista

Tutustu myös WoMin kunnille ja valtion organisaatioille tarjoamiin palveluihin WoMin palvelukuvauksesta Julkisen sektorin toiminnallinen tasa-arvo

Kategoriat: WoMin tapahtumat | Avainsanoina , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Kuntien tasa-arvotyö – keskustelutilaisuus 9.9.2015

Tasa-arvolaki uudistui – STM esittelee

Tasa-arvolaki uudistui vuoden 2015 alusta. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi uuden esitteen tasa-arvolaista. Esite on ladattavissa tästä: Tasa-arvolaki 2015.

Johanna Hautakorpi esittelee tasa-arvolaki 2015 esitettä

Johanna Hautakorpi esittelee tasa-arvolaki 2015 esitettä – tallenne katsottavissa

Tasa-arvolaki 2015 esite kertoo laista kattavasti

Tasa-arvolaki on ollut voimassa vuodesta 1987. Edellinen ministeriön tasa-arvolakia käsittelvä esite on vuodelta 2005. Tämä esite kertookin kattavasti kaikki tasa-arvolakiin vuoden 2005 jälkeen tulleet muutokset, sekä tasa-arvolaista ja sen toteuttamisesta kokonaisuutena.

Esite on jaettu kahteen pääosioon. Ensimmäisessä esitellään tasa-arvon edistämisen velvoitteita eri kohderyhmien näkökulmasta. Tasa-arvolaki sisältää velvoitteita tasa-arvon edistämiseen muun muassa viranomaisille, oppilaitoksille ja työpaikoille.

Toisessa osassa kuvataan tasa-arvolain kieltämää syrjintää. Esite kuvaa sekä yleiset syrjinnän kiellot, että erityiskiellot. Esimerkiksi välitöntä sukupuoleen perustuvaa syrjintää on naisten ja miesten asettaminen eri asemaan sukupuolen perusteella, eri asemaan asettaminen raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä sekä eri asemaan asettaminen sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella.

Lopuksi esite käsittelee tasa-arvolain valvontaa. Tasa-arvovaltuutettu sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta valvovat tasa-arvolain noudattamista.

Tulossa materiaalia sukupuolen moninaisuudesta

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee myös tietopaketin ja esitteet sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuojasta ja tasa-arvon edistämisestä. WoM Oy on ollut tuottamassa näitä materiaaleja yhteistyössä Setan ja Ihmisoikeusliiton kanssa.

Esitteet ja tietopaketti sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta on julkaistu 18.5. ja ne ovat ladattavissa sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta: Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisut vuonna 2015. Lue myös Womin uutinen julkaisuun liittyen.

Koulutuskierros lakimuutoksista

Vuoden alusta uudistuivat sekä yhdenvertaisuuslaki että tasa-arvolaki. Oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö järjestivät keväällä näitä lakimuutoksia käsittelevän koulutuksen yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. Koulutus oli suunnattu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita hoitaville.

Koulutuskierroksen materiaalit  ovat saatavilla verkossa: Mahdollisuus vai taakka? Kiertue 2015.

Lisäksi Helsingissä pidetty tilaisuus on nähtävissä kokonaisuudessaan verkossa: Mahdollisuus vai taakka? – Koulutus työelämää koskevista yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolain muutoksista 5.5.2015 Helsingissä.

Koulutustilaisuudessa Johanna Hautakorpi sosiaali- ja terveysministeriöstä esittelee tasa-arvolaki 2015 esitettä. Hän kertoo myös tarkemmin tasa-arvolain syrjintäkielloista työelämässä. Outi Viitamaa-Tervonen puolestaan kertoo tasa-arvon edistämisestä ja palkkakartoituksesta. Myös nämä molemmat puheenvuorot ovat katsottavissa verkossa.

Kategoriat: Suomen tasa-arvouutiset | Avainsanoina , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Tasa-arvolaki uudistui – STM esittelee