Tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma: laatimisen konsultointi

WoM Oy tarjoaa tukea tasa-arvosuunnitteluprosessin eri vaiheissa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisen konsultointi voi koostua seuraavista osioista:

  • Alkukoulutus tasa-arvotyöryhmälle
  • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely (tai haastatteluja) henkilöstölle ja tulosten analysointi
  • Henkilöstötilastojen analysointi
  • Tasa-arvotyöryhmän konsultointi tasa-arvosuunnitelman laatimisessa, 2-5 kertaa
  • Tiedotustilaisuus henkilöstölle

Konsultointi toteutetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Konsultointitarpeen kartoitus on maksutonta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Miksi tasa-arvosuunnitelma kannattaa tehdä?

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on konkreettinen toimenpidesuunnitelma työpaikan tasa-arvoisuuden ja oikeudenmukaisuuden parantamiseksi sekä työhyvinvoinnin lisäämiseksi.

Tasa-arvoinen työilmapiiri antaa jokaiselle mahdollisuuden keskittyä täysipainoisesti työn tekemiseen. Tasa-arvoisessa työyhteisössä ihmiset myös voivat hyvin ja henkilöstön hyvinvointi parantaa tulosta.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuuunitelmat on lain mukaan tehtävä, jos työpaikalla on vähintään 30 henkilöä. Tasa-arvolain mukainen tasa-arvosuunnitelma sisältää tasa-arvoselvityksen, sekä toteutettavat toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkatasa-arvon saavuttamiseksi. Lisäksi vuosittain tulee arvioida, miten kehittämistoimenpiteet ovat vaikuttaneet, ja päivittää tasa-arvosuunnitelma.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman velvoitteet ovat uudistuneet 2015

Yhdenvertaisuussuunnitelma on tullut uutena velvoitteena työnantajille uuden yhdenvertaisuuslain tultua voimaan vuoden 2015 alusta.

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Myös syjintäkielto sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella lisättiin tasa-arvolakiin vuoden 2015 alusta.

Nyt onkin hyvä hetki päivittää työpaikan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat!

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat voi yhdistää

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat voi yhdistää. Jo aiemmin monet työpaikat ovat tehneet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, joissa on käsitelty sukupuolten tasa-arvon lisäksi myös muuta yhdenvertaisuutta.

Tasa-arvo tehdään yhdessä

Lain mukaan tasa-arvosuunnitelma tulee laatia yhteistyössä työnantajan ja henkilöstön kesken. Tasa-arvosuunnitelman laatimisessa ja päivittämisessä toimiikin useilla työpaikoilla tasa-arvotyöryhmä, jossa on johdon ja eri henkilöstöryhmien edustajia. Johdon tietoisuus tasa-arvosta on ratkaisevaa tulokselliselle ja tarkoituksenmukaiselle tasa-arvon kehittämiselle.

Lisätietoa

Womin uutinen Yhdenvertaisuussuunnitelma lakisääteiseksi 2015
Womin uutinen Uusi yhdenvertaisuuslaki keskustelutti 5.2.2015

Tasa-arvovaltuutettu: http://www.tasa-arvo.fi/
Tasa-arvolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609
Yhdenvertaisuusvaltuutettu: http://www.ofm.fi/fi/vahemmistovaltuutettu
Yhdenvertaisuuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325

Tasa-arvosuunnittelun prosessi työpaikalla:

tasa-arvosuunnitelma - laatimisen prosessi