Julkisen sektorin toiminnallinen tasa-arvo

WoM Oy tarjoaa kunnille ja valtion organisaatioille koulutusta ja konsultointia liittyen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen julkisen sektorin toiminnoissa ja palveluissa.

Toiminnalliseen tasa-arvoon liittyvä koulutus tai konsultointi voi käsitellä seuraavia aiheita:

  • Tasa-arvo kunnan toiminnassa ja kunnan tarjoamissa palveluissa
  • Tasa-arvo valtion organisaatioiden toiminnassa ja tarjoamissa palveluissa
  • Kunnan / valtion organisaation toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu
  • Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen
  • Sukupuolivaikutusten arviointi (suvaus). WoM tarjoaa apua sukupuolivaikutusten arvioinnin tekoon sen eri vaiheissa
  • Oppilaitosten tasa-arvosuunnittelu
  • Tasa-arvo ESR- ja EAKR-projekteissa
  • Yhdenvertaisuus kunnan / valtion toiminnassa ja palveluissa, sekä toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnitelma

Koulutukset ja konsultoinnit toteutetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

WoM tarjoaa koulutusta ja konsultointia myös henkilöstöpoliittisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tekoon.

Toiminnallinen tasa-arvo

Julkisella sektorilla tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tulee edistää sekä henkilöstöpolitiikassa että organisaation toiminnassa ja palveluiden tuottamisessa. Toiminnallisella tasa-arvolla tarkoitetaan julkisen sektorin toiminnan ja palveluiden tasa-arvoa. Tällä nimityksellä erotetaan toiminnallinen tasa-arvo henkilöstöpoliittisesta tasa-arvosta.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus julkisen sektorin toiminnassa

Tasa-arvolaissa tasa-arvolla tarkoitetaan sukupuolten tasa-arvoa. Yhdenvertaisuuslaki puolestaan kieltää syrjinnän iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Kunnissa ja valtion organisaatioissa tulee edistää sekä sukupuolten tasa-arvoa että yhdenvertaisuutta. Tasa-arvolain mukaan valtion organisaatioiden ja kuntien tulee sisällyttää tasa-arvonäkökulma kaikkeen toimintaansa, palveluihinsa, sekä päätöksentekoonsa. Yhdenvertaisuuslain mukaan kuntien ja valtion organisaatioiden tulee ottaa huomioon yhdenvertaisuus toiminnassaan ja laatia yhdenvertaisuussuunnitelma.

Tasa-arvon valtavirtaistaminen ja sukupuolivaikutusten arviointi (suvaus)

Tasa-arvon valtavirtaistaminen tarkoittaa, että sukupuolinäkökulma ja tasa-arvon edistäminen sisällytetään organisaation kaikkeen toimintaan. Valtavirtaistamisen tarkoitus on, että tasa-arvon edistäminen ei ole pelkästään erillinen hanke, vaan osa kunnan tai valtion organisaation normaalia toimintaa.

Sukupuolivaikutuksia arvioitaessa (suvattaessa) arvioidaan päätösten ja toiminnan vaikutuksia sukupuolinäkökulmasta ja tasa-arvon toteutumisen kannalta. Sukupuolen merkitys tehdään näin näkyväksi. Suvaus on yksi tasa-arvon valtavirtaistamisen menetelmä ja suvauksen päämääränä on kehittää päätöksentekoa, toimintaa ja palveluita.

Lisätietoa

Lisätietoa viranomaisten toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta tarjoaa muun muassa WoM Oy:n sosiaali- ja terveysministeriölle tekemä selvitys. Inkeri Tanhua, Sinikka Mustakallio & Charlotta Niemistö (2015): Selvitys viranomaisten toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta

Kuntien ja valtion organisaatioiden toiminnalliseen tasa-arvosuunnitteluun käytännön apua tarjoaa WoM Oy:n yhteistyössä KoulutusAvain Oy:n ja Sosiaalikehitys Oy:n kanssa tuottama opas Tasa-arvosta laatua ja vaikuttavuutta julkiselle sektorille. Opas kuntien ja valtion alue- ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin (2012)