Womin julkaisu: Selvitys viranomaisten toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta

Toiminnallinen tasa-arvo julkisella sektorilla - viranomaisten mielipiteitä

Selvitys toiminnallisesta tasa-arvosta on julkaistu nettijulkaisuna

WoM Oy toteutti viime syksynä sosiaali- ja terveysministeriön tilauksesta selvityksen, joka käsittelee sukupuolten tasa-arvon edistämistä viranomaisten toiminnoissa ja palveluissa. Keskeisenä tehtävänä oli selvittää, tulisiko viranomaisille säätää tasa-arvolaissa velvoite laatia toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma.

Nettijulkaisu luettavissa

Selvitys viranomaisten toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta julkaistiin 22.4.2015 ja se on luettavissa sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla:

http://stm.fi/julkaisu?pubid=10024/125928

Viranomaisten näkemykset suunnitelmavelvoitteesta hajautuvat

Selvitystä varten kerättiin tietoa ja näkemyksiä viranomaisten tasa-arvosuunnittelusta kyselyn ja haastattelujen avulla sekä analysoimalla nykyisten toiminnallisten tasa-arvosuunnitelmien sisältöjä. Keskeisenä tehtävänä oli selvittää, tulisiko viranomaisille säätää tasa-arvolaissa velvoite laatia toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma. Tällä hetkellä velvoitetta toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman tekoon ei ole, mutta tasa-arvolaki velvoittaa viranomaisia edistämään tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti kaikessa toiminnassaan.

Viranomaisten näkemykset siitä, tulisiko tasa-arvolakiin lisätä velvoite toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman teosta, jakaantuvat. Haastatelluista 32 prosenttia kannattaa suunnitelmavelvoitetta selvästi ja 15 prosenttia vastustaa sitä selvästi. Suunnitelmavelvoitteen lisäksi tai sijaan haastateltavat toivovat muuta tukea ja resursseja tasa-arvosuunnitteluun. Viranomaiset myös kokevat, että sukupuolten tasa-arvoa ja muuta yhdenvertaisuutta tulisi käsitellä yhdessä.

Kokemukset toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta ja verkostoista ovat hyviä

Selvityksen mukaan ne viranomaiset, joilla on toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma, edistävät tasa-arvoa eniten ja monipuolisimmin. Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman teko on usein ollut osallistava prosessi, jossa on hyödynnetty työryhmiä ja verkostoja.

Tasa-arvonäkemystä tarvitaan lisää

Nykyisissä toiminnallisissa tasa-arvosuunnitelmissa on myös parannettavaa. Erityisesti suunnitelmien pitäisi tuoda paremmin esille tasa-arvonäkemys eli kuvata, mitä tasa-arvo tarkoittaa viranomaisen eri toiminnoissa. Tasa-arvonäkemyksen hahmottamista voitaisiin tukea hallituksen tasa-arvo-ohjelman avulla, organisaatiokohtaisesti, sekä tuottamalla lisää tietoa tasa-arvosta viranomaisten eri toimialueisiin liittyen.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteiden tulee olla selkeitä

Selvityksen perusteella suunnitelmavelvoitteen säätäminen selkeyttäisi tasa-arvolain säännöksiä tasa-arvon edistämisestä ja voisi olla yksi keino edistää viranomaisten toiminnallista tasa-arvotyötä. Suunnitelmavelvoitteen säätämisestä päätettäessä tulee huomioida myös viranomaisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien edistämisvelvoitteiden ja valvontajärjestelmän yhdenmukaisuus. Velvoitteen lisäksi tulee kiinnittää huomiota muuhun tukeen ja resursointiin, tasa-arvoverkostojen toimivuuteen sekä tasa-arvonäkemyksen hahmottamiseen.

Womin aiempia uutisia liittyen aiheeseen

Uutinen kuntien toiminnallista tasa-arvotyötä käsittelevästä Meija Tuomisen tekemästä tutkielmasta

Uutinen Suomen tasa-arvopolitiikkaa käsittelevästä seminaarista keväällä 2015

Uutinen Anna Elomäen tekemästä STM:n selvityksestä, joka käsittelee sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista valtionhallinnossa

This entry was posted in Suomen tasa-arvouutiset, WoMin julkaisut and tagged , , , . Bookmark the permalink.