Sukupuolen moninaisuus ja tasa-arvolaki -esitteet julkaistu

Tasa-arvolaki ja sukupuolen moninaisuus

Esitteet voi ladata netistä ja niitä voi tilata sosiaali- ja terveysministeriöstä. Kuvassa viranomaisesitteen kansi.

Vuoden alussa voimaan tullut tasa-arvolain uudistus laajensi sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot koskemaan myös syrjintää sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 18.5.2015 tasa-arvolain uudistukseen liittyen neljä eri kohderyhmille suunnattua esitettä. Esitteet kertovat käytännönläheisesti, miten sukupuolen moninaisuus otetaan huomioon etenkin oppilaitoksissa, työpaikoilla ja viranomaisten toiminnassa. Lisäksi julkaistiin laajempi tietopaketti nettijulkaisuna.

Esitteiden pohjana olevan materiaalin sekä tietopaketin ovat ministeriön tilauksesta tuottaneet yhteistyössä WoM Oy, Seta ja Ihmisoikeusliitto.

Käytännön apua tasa-arvolain uudistuksen toteuttamiseen

Mitä tasa-arvolain uudistus tarkoittaa käytännössä esimerkiksi oppilaitoksissa, työpaikoilla ja viranomaistoiminnassa? Esitteiden ja tietopaketin on tarkoitus vastata ennen kaikkea tähän kysymykseen ja tarjota apua tasa-arvolain uudistuksen käytännön toteutukseen.

Materiaali tarjoaakin kehittämisehdotuksia työpaikoille, oppilaitoksille ja viranomaisille.

Tietopaketti havainnollistaa esimerkein myös sitä, mitä syrjintä sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella voi olla. Syrjintätilanteissa toimimista ja syrjinnän ennaltaehkäisyä kuvataan tietopaketissa ja kansalaisesitteessä syrjityksi tulleen kannalta.

Kehittämisehdotuksia kerättiin kyselyllä

Kehittämisideoita kerättiin nettikyselyn avulla. Yhteensä 55 henkilöä vastasi muun muassa Setan ja Transtukipisteen Facebook-sivuilla jaetun avoimen kyselylinkin kautta kyselyyn. Erityisesti nuoret vastasivat kyselyyn. Avoimen linkin lisäksi kyselyä lähetettiin valikoiden muutamille oppilaitoksille, viranomaisille ja työmarkkinajärjestöjen edustajille.

Tietopaketti: sukupuolen moniaisuus ja tasa-arvolaki

Esitteiden lisäksi julkaistiin laajempi tietopaketti, jonka ovat laatineet Inkeri Tanhua, Sinikka Mustakallio, Marita Karvinen, Maarit Huuska ja Milla Aaltonen.

Esitteiden ja tietopaketin tekijät kiittävät kaikkia kyselyyn vastanneita, sekä esitteitä ja tietopakettia eri vaiheissa kommentoineita henkilöitä. Käytännön kehittämisideoiden kerääminen antoi hyvän pohjan tasa-arvotyöhön sukupuolivähemmistöjen kannalta.

Samalla myös kysely toi esille paljon kehittämistarpeita niin oppilaitoksissa, työpaikoilla kuin viranomaistoiminnassakin. Kyselyn vastaukset ovat laajemmin näkyvissä tietopaketissa.

Sukupuolen moninaisuus osana tasa-arvotyötä

Sukupuolen moninaisuus tarkoittaa, että jokaisen ihmisen sukupuoli on omanlaisensa yhdistelmä sukupuolen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia. Sukupuolen moninaisuus siis koskee meitä kaikkia.

Tasa-arvotyössä sukupuolen moninaisuus tarkoittaa sitä, että lähtökohtana oleva käsitys sukupuolesta on moninainen.

Sukupuolen moninaisuuden huomioon ottaminen tarkoittaa myös sitä, että tasa-arvoa edistetään kaikkien sukupuolten kannalta. Tasa-arvoa tulee siis edistää niin naisten ja miesten kuin muidenkin sukupuolten kannalta, ja sekä trans- että cis-sukupuolisten kannalta.

Tasa-arvolain uudistuksen myötä tasa-arvotyössä on kiinnitettävä jatkossa systemaattisemmin huomioita tasa-arvoon etenkin sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta.

Sukupuolivähemistöt ja -enemmistöt

Esitteissä muistutetaan, että ihmiset voivat käyttää monia eri nimityksiä kertoessaan omasta sukupuoli-identiteetistään. Sukupuolivähemmistöt- ja enemmistöt voidaan määritellä esimerkiksi seuraavasti.

Sukupuolivähemmistöillä tarkoitetaan ainakin transsukupuolisia, transvestiittejä, muunsukupuolisia ja intersukupuolisia henkilöitä.

Transsukupuolisuus määritellään usein niin, että ihmisen kokemus omasta sukupuolestaan ei vastaa hänelle syntymässä määriteltyä sukupuolta. Esimerkiksi henkilö, joka on syntymässä määritelty naiseksi, kokee itsensä mieheksi tai toisinpäin.

Muunsukupuolisuudella kuvataan esimerkiksi kokemuksia monisukupuolisuudesta, sukupuolettomuudesta, ja kokemuksista mieheyden ja naiseuden rajalla, välillä tai ulkopuolella olemisesta. Transvestiiteiksi itseään saattavat kutsua henkilöt, jotka voivat eläytyä eri sukupuoliin ajoittain, esimerkiksi pukeutumisen avulla.

Intersukupuolisuudella viitataan useimmiten siihen, että henkilön fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät synnynnäisesti ole yksiselitteisesti naisen tai miehen.

Sukupuolienemmistöiksi kutsutaan toisinaan niitä naisia ja miehiä, joiden sukupuolen ilmaisu, sukupuoli-identiteetti ja fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet ovat pääosin heille syntymässä määritellyn sukupuolen mukaisia. Sukupuolienemmistöistä käytetään myös nimitystä cis-sukupuoliset tai cis-ihmiset.

Mistä termit cis ja trans tulevat?

Termit cis ja trans ovat latinaa. Trans viittaa ylittämiseen ja toiselle puolelle liikkumiseen. Cis viittaa tällä puolella pysymiseen. Osa transsukupuolisista kuvaakin sukupuolenkorjausprosessia liikkeenä sukupuolesta toiseen, omaa kokemusta vastaavaan sukupuoleen.

Toisaalta sekä trans- että cis-ihmisten kokemukset ja käsitykset sukupuolesta vaihtelevat, eikä niitäkään aina voi kuvata käyttäen kaksijakoista käsitystä sukupuolesta ja sukupuolen samalla puolella pysymisestä tai toiselle puolelle liikkumisesta.

Trans- ja cis-ihmiset kokevat itsensä useimmiten naisiksi tai miehiksi. Jotkut transsukupuoliset toisaalta saattavat haluta lisätä sukupuolen kokemukseensa trans-etuliitteen ja määrittelevät itsensä transmiehiksi tai transnaisiksi. Myös cis-sukupuoliset saattavat toisinaan käyttää etuliitettä.

Esitteet neljälle eri kohderyhmälle ladattavissa

Esitteitä on tehty neljä eri versiota eri kohderyhmille: oppilaitoksille, työpaikoille, viranomaisille, sekä kansalaisille. Esitteet ovat ladattavissa sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta:

Painettuja esitteitä voi tiedustella sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Painettuja esitteitä on jaossa myös Helsinki Pride:n joissakin tapahtumissa, sekä puistojuhlassa lauantaina 27.6. ministeriöiden yhteisellä standilla.

Ruotsiksi esitteet julkaistaan syksyllä. Kansalaisesite julkaistaan myös englanniksi.

Laajempi tietopaketti sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta

Esitteiden lisäksi julkaistiin nettijulkaisuna laajempi tietopaketti sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta oppilaitoksille, työpaikoille ja viranomaisille.

Tietopaketti esittelee kehittämisehdotuksia työpaikoille, oppilaitoksille ja viranomaisille, sekä kuvaa syrjintätilanteissa toimimista ja syrjinnän ennaltaehkäisyä syrjityksi tulleen kannalta. Tietopaketti myös kertoo tasa-arvolaista ja tasa-arvolain uudistuksesta, sekä havainnollistaa esimerkein sitä, mitä syrjintä sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella voi olla.

Lisäksi tietopaketti sisältää muuta syventävää materiaalia, kuten tarinoita sekä kysymyksiä ja vastauksia -osion. Tietopaketti on tarkoitettu hyödynnettäväksi esimerkiksi koulutusten suunnittelussa, kehittämistyössä tai itseopiskelussa.

Tietopaketti on julkaistu sosiaali- ja terveysministeirön julkaisusarjassa, ja ladattavissa sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta:

This entry was posted in Suomen tasa-arvouutiset, WoMin julkaisut and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.