Tasa-arvo-ohjelma 2016-2019 valmistunut

Suomen hallituksen tasa-arvo-ohjelma vuosille 2016 – 2019 julkaistiin 4.5.2016. Ohjelma kokoaa yhteen hallituksen tavoitteet ja toimenpiteet sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

Kuusi osa-aluetta tasa-arvon edistämiseksi

Tasa-arvo-ohjelma julkaistiin keväällä 4.5.2016

Tasa-arvo-ohjelma julkaistiin keväällä 4.5.2016

Uusi tasa-arvo-ohjelma sisältää kuusi osa-aluetta:

  • Vahvistetaan tasa-arvoa työelämässä
  • Tueteaan työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä vanhemmuutta
  • Edistetään sukupuolten tasa-arvoa koulutuksessa ja liikunnassa
  • Vähennetään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa
  • Parannetaan miesten hyvinvointia ja terveyttä
  • Yhteiskunnallisella päätöksenteolla edistetään sukupuolten tasa-arvoa

Kaikkiin osa-alueisiin liitty sekä pitkän aikavälin tavoitteita että hallituskauden tavoitteita. Myös toimenpiteitä löytyy kustakin osa-alueesta.

Työelämän osalta agendalla segregaation lieventäminen ja palkkaerot, sekä naiset pörssiyhtiöiden hallituksissa

Tasa-arvo-ohjelman osiossa, joka koskee työelämän tasa-arvoa, löytyy useita tuttuja tavoitteita. Pitkän aikavälin tavoitteena on sukupuolenmukaisen segregaation lieveneminen, naisten ja miesten palkkaerojen merkittävä pieneneminen, sekä se, että naisia ja miehiä on tasapuolisesti (40–60 %) pörssiyhtiöiden ja julkisomisteisten yhtiöiden hallituksissa vuoteen 2020 mennessä.

Lisäksi pitkän aikavälin tavoitteena on työllisyys niin naisten kuin miestenkin osalta, sekä etnisiin ja muihin vähemmistöihin kuuluvien naisten ja miesten työllisyyden parantuminen ja syrjinnän vähentyminen.

Hallituskauden tavoitteet työelämän tasa-arvon edistämiseksi sisältävät muun muassa pyrkimyksen pienentää naisten ja miesten palkkaeroja samapalkkaisuusohjelman avulla. Hallituksen tavoitteena on myös varmistaa kehitys, jolla saavutetaan sukupuolten tasapuolinen edustus suurten ja keskisuurten pörssiyhtiöiden hallituksissa.

Toimenpiteistä vastaavat ministeriöt

Toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat ministeriöt, jotka toimivat yhteistyössä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa samapalkkaisuusohjelman jatkamisesta yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriö puolestaan vastaa siitä, että työmarkkinoiden sukupuolenmukaista segregaatiota lievennetään ottamalla näkökulma huomioon työvoima- ja yrityspalveluissa.

Pörssiyhtiöiden hallitusten tasapuolisempaa sukupuolijakaumaa tuetaan seuraamalla tavoitteen toteutumista ja yhtiöiden toimia valtioneuvoston periaatepäätöksen (19.2.2015) mukaisesti. Hallitus myös arvioi syksyllä 2018 asiaan liittyvää lainsäädäntötarvetta. Tavoitteena kuitenkin on, että tasapuolinen edustus saavutettaisiin Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodin suositusten
mukaisesti ja yhtiöiden omin toimin. Vastuullisia ministeriötä tämän toimenpiteen kohdalla ovat oikeusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Valtioneuvoston kanslia ja kaikki ministeriöt vastaavat siitä, että hallitus jatkaa ohjelmaa naisten osuuden lisäämiseksi valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksissa ja johtoryhmissä.

Sukupuolinäkökulma hallituksen kärkihankkeissa, esim. SOTE

Tasa-arvo-ohjelma sisältää myös tavoitteen siitä, että kaikki ministeriöt edistävät sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista toiminnoissaan. Etenkin keskeisiin yhteiskunnallisiin ja hallinnollisiin uudistuksiin kuten hallituksen kärkihankkeisiin valtavirtaistetaan sukupuolinäkökulma.

Hallituskauden tavoitteena on muun muassa, että Sosiaali- ja terveyshuollon uudistuksen sekä maakuntauudistuksen sukupuolivaikutuksia arvioidaan valmistelussa, toimeenpanossa ja seurannassa. Uudistuksessa pyritään siihen, että sukupuolten tasa-arvo toteutuisi henkilöstön asemaa koskevissa muutoksissa. Lisäksi toisessa kohden tasa-arvo-ohjelmaa korostetaan tasa-arvoa terveydessä etenkin miesten osalta.

Tasa-arvo-ohjelmaa toivottiin voimakkaasti

Juha Sipilän hallitus ei vielä aloittaessaan luvannut laatia tasa-arvo-ohjelmaa. Hallitusohjelma sisälsi vain lauseen “Naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia”. Tämä närkästytti monia, ja herätti useat tahot vaatimaan hallitukselta näyttöä siitä, kuinka se aikoo edistää tasa-arvoa. Tasa-arvo-ohjelman laatimista toivottiin muun muassa viime kesänä julkaistussa professorikirjeessä (10.6.2015).

Nyt toukokuussa julkaistu tasa-arvo-ohjelma tähdentää, että hallitusohjelman lause on tavoite. Hallitus siis pyrkii siihen, että naiset ja miehet olisivat tasa-arvoisia.

Arvioita uudesta tasa-arvo-ohjelmasta on jo julkaistu useita. Muun muassa Naisjärjestöjen Keskusliitto, Tasa-arvovaje, Valtiotieteellisen yhdistyksen verkkolehti Politiikasta.fi ja Naisasialiitto Unioni ovat julkaisseet omat arvionsa. Yhteenvetona arvioista voi sanoa, että hallitukselta olisi toivottu vielä konkreettisempia uusia toimenpiteitä tasa-arvon edistämiseksi.

Vilkas keskustelu kannustaa toimimaan

Tasa-arvo-ohjelmasta käytävä vilkas keskustelu on hyvä merkki, sillä tasa-arvon edistäminen vaatii monien yhteiskunnan toimijoiden aktiivisuutta. Esimerkiksi terveysalan yritysten kannattaa panostaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä palveluissaan että henkilöstönsä osalta jo ennen kuin hallitus ehtii siinä patistelemaan.

Lataa tasa-arvo-ohjelma

Tasa-arvo-ohjelma 2016 – 2019

This entry was posted in Suomen tasa-arvouutiset and tagged , , . Bookmark the permalink.