Julkaisut

Tällä sivulla esitellään tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä julkaisuja, joiden kirjoittamisessa WoM on ollut mukana. Useimmat julkaisumme ovat ladattavissa pdf-tiedostoina. Hyviä lukuhetkiä! Otamme mielellämme myös vastaaan palautetta julkaisuista sähköpostitse.Anna Björk, Juho-Matti Paavola, Tineke Strik, Inkeri Tanhua, Arttu Vainio (2019):
Finland in the International Human Rights System

What Finland could do better for supporting human rights internationally? This report answers the question through summarising implications of the current operational environment for the international human rights system since the Government of Finland human rights report in 2014. The project focused particularly on four global trends (environmental change, migration, new technologies and the changing security paradigm), and assessed also political power shifts and movements influencing the international human rights system and its actors. The scope of the study included the United Nations and its human rights council and the European Union.

The research was part of the Finnish Government’s analysis, assessment and research activities. The Prime minister’s office funded the project, while the Ministry for Foreign Affairs of Finland was responsible for its coordination.

Download the report: Finland in the International Human Rights SystemInkeri Tanhua, (2018):
Gender equality and Nordic welfare societies

Is the Nordic welfare model gender equal or not? What kind of new challenges do the changes in the Nordic welfare policies and operating environment cause from the gender equality perspective? This essay aims to answer those questions, and provides an analysis of the current strengths, weaknesses and challenges that Nordic societies face in realizing gender equality. The essay is based on recent Nordic literature on gender equality and welfare society and the analysis draws also on interviews with a few researchers and other experts.

The essay is produced within the framework of the Nordic priority
project “Norden 2020” – An Open and Innovative Nordic Region with Healthy People in
2020 – Equal Opportunities for Welfare, Culture, Education and Work.

Download the essay: Gender equality and Nordic welfare societies

KPMG ja WoM Oy, (2018):
Onko Suomi maailman turvallisin maa kaikille? Turvallisuuden toteutuminen eri sukupuolten ja väestöryhmien kannalta

Sisäministeriön toimeksiannosta laadittu on kattava katsaus olemassa olevaan tietoon eri ryhmien turvallisuuden tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Selvitystä varten kerättiin myös näkemyksiä turvallisuuden parissa toimivilta organisaatioilta kyselyllä ja haastatteluilla.

Selvityksen mukaan turvallisuus ja turvattomuutta aiheuttavat asiat jakautuvat hyvin eri tavoin eri sukupuolten välille. Myös muut ominaisuudet kuten ikä, asuinpaikka, tulotaso, perhetausta ja koulutus vaikuttavat paljon turvallisuuteen.

Lataa selvitys: Onko Suomi maailman turvallisin maa kaikille? Turvallisuuden toteutuminen eri sukupuolten ja väestöryhmien kannalta


Inkeri Tanhua, Sinikka Mustakallio & Charlotta Niemistö (2015):
Selvitys viranomaisten toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta

Selvitys käsittelee sukupuolten tasa-arvon edistämistä viranomaisten toiminnoissa ja palveluissa. Keskeisenä tehtävänä oli selvittää, tulisiko viranomaisille säätää tasa-arvolaissa velvoite laatia toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma.

Selvitystä varten kerättiin tietoa ja näkemyksiä viranomaisten tasa-arvosuunnittelusta kyselyn ja haastattelujen avulla sekä analysoimalla nykyisten toiminnallisten tasa-arvosuunnitelmien sisältöjä. Viranomaisten näkemykset siitä, tulisiko tasa-arvolakiin lisätä velvoite toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman teosta, jakaantuvat. Haastatelluista 32 prosenttia kannattaa suunnitelmavelvoitetta selvästi ja 15 prosenttia vastustaa sitä selvästi. Suunnitelmavelvoitteen lisäksi tai sijaan haastateltavat toivovat muuta tukea ja resursseja tasa-arvosuunnitteluun.

Selvityksen mukaan ne viranomaiset, joilla on toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma, edistävät tasa-arvoa eniten ja monipuolisimmin. Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman teko on usein ollut osallistava prosessi, jossa on hyödynnetty työryhmiä ja verkostoja. Nykyisissä toiminnallisissa tasa-arvosuunnitelmissa on myös parannettavaa. Erityisesti suunnitelmien pitäisi tuoda paremmin esille tasa-arvonäkemys eli kuvata, mitä tasa-arvo tarkoittaa viranomaisen eri toiminnoissa.

Julkaisu on sosiaali- ja terveysministeriön tilaama ja sen on laatinut WoM Oy.

Lataa selvitys: Selvitys viranomaisten toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta


Inkeri Tanhua, Sinikka Mustakallio, Marita Karvinen, Maarit Huuska, Milla Aaltonen (2015):
Tietopaketti sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta oppilaitoksille, työpaikoille ja viranomaisille

Tasa-arvolain uudistus laajensi sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot koskemaan myös syrjintää sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Tietopaketti tarjoaa tasa-arvolain uudistuksen käytäntöön viemisen tueksi tietoa sukupuolen moninaisuuden huomioimiseen ja syrjinnän ennaltaehkäisyyn etenkin oppilaitoksissa, työpaikoilla ja viranomaisten toiminnassa

Tietopaketti esittelee kehittämisehdotuksia työpaikoille, oppilaitoksille ja viranomaisille, sekä kuvaa syrjintätilanteissa toimimista ja syrjinnän ennaltaehkäisyä syrjityksi tulleen kannalta.

Tietopaketti myös kertoo tasa-arvolaista ja tasa-arvolain uudistuksesta, sekä havainnollistaa esimerkein sitä, mitä syrjintä sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella voi olla. Lisäksi tietopaketti sisältää muuta syventävää materiaalia, kuten tarinoita sekä kysymyksiä ja vastauksia -osion. Materiaali on tarkoitettu hyödynnettäväksi esimerkiksi koulutusten suunnittelussa, kehittämistyössä tai itseopiskelussa.

Tietopaketti on sosiaali- ja terveysministeriön tilaama ja sen ovat laatineet yhteistyössä WoM Oy, Seta ry ja Ihmisoikeusliitto. Tietopaketin pohjalta on laadittu myös neljä eri kohderyhmille suunnattua sosiaali- ja terveysministeriön esitettä.

Lataa julkaisu: Tietopaketti sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta oppilaitoksille, työpaikoille ja viranomaisilleInkeri Tanhua (2012):
Sukupuolten tasa-arvon hyvät käytännöt – Tasa-arvohankkeiden hyviä käytäntöjä seitsemästä teemasta

Selvitys tarjoaa katsauksen Suomessa 1980-luvulta alkaen toteutettujen tasa-arvohankkeiden hyviin käytäntöihin.

Julkaisu on työ- ja elinkeinoministeriön tilaama ja osa Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen (Valtava) -kehittämisohjelmaa. Sen on laatinut World of Management (WoM) Oy ja se on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varoin.

Selvitys osoittaa, miten erityyppisiä ja erilaisiin ympäristöihin soveltuvia käytäntöjä tasa-arvohankkeissa on kehitetty. Selvitys tarjoaa ideoita ja keinoja toiminnan kehittämiseen tasa-arvon edistämiseksi. Parhaimmillaan selvitys innostaa keskusteluun siitä, minkälaisia visioita Suomessa on tasa-arvosta sekä arvioimaan tasa-arvohankkeiden tähänastisia tuloksia.

Hyvät käytännöt on luokiteltu selvityksessä seitsemän teeman alle: 1) Sukupuolen mukaisen segregaation purku, 2) Sukupuolitietoinen opetus ja ohjaus, 3) Naisyrittäjyys ja sukupuolen merkitys yrittäjyydessä, 4) Naisjohtajuus ja tasa-arvoinen johtaminen, 5) Työpaikan tasa-arvosuunnittelu, 6) Sukupuolen merkitys aluekehittämisessä, 7) Tasa-arvohankkeiden omistajuus ja ääni.

Lataa selvitys: Sukupuolten tasa-arvon hyvät käytännöt – Tasa-arvohankkeiden hyviä käytäntöjä seitsemästä teemastaMaija Säkäjärvi, Sinikka Mustakallio, Marja-Leena Haataja, Eija Leinonen, Inkeri Tanhua, Pia Sevelius (2012): Tasa-arvosta laatua ja vaikuttavuutta julkiselle sektorille. Opas kuntien ja valtion alue- ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin

Opas kertoo sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä kuntien sekä valtion alue- ja paikallishallinnon toiminnoissa ja palveluissa. Oppaassa kuvataan sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen työvaiheet sekä annetaan konkreettisia esimerkkejä sen käynnistämisestä ja toteuttamisesta.

Julkisilla viranomaisilla on lakisääteinen velvoite tasa-arvon valtavirtaistamiseen eli sukupuolten tasa-arvon edistämiseen kaikissa toiminnoissa ja palveluissa.

Sukupuolten välisen tasa-arvon huomioiminen auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintoja ja palveluja, jotka vastaavat paremmin eri käyttäjäryhmien tarpeita. Se vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja resurssien tarkoituksenmukaisempaa kohdentamista.

Opas ja sen tueksi tehty oheismateriaali on tuotettu Valtavirtaistaminen käytäntöön -hankkeessa (2010-2012). Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Sosiaalikehitys Oy, WoM Oy ja KoulutusAvain Oy. Hanke toteutettiin osana Manner-Suomen ESR-ohjelmaa ja sen valtakunnallista osiota. Hanke kuului Tasa-arvoa työelämään – yhdenvertaisuutta yhteiskuntaan -kehittämisohjelmaan ja sen rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö.

Lataa opas: Tasa-arvosta laatua ja vaikuttavuutta julkiselle sektorille

Oppaan lisäksi on tehty koultuskäyttöön tarkoitettu oheismateriaali, jonka voit ladata tästä: oheismateriaali

Oppaan ja oheismateriaalin pysyvä osoite Tasa-arvotiedon keskus Minnassa on: http://www.minna.fi/web/guest/tasa-arvosta_laatua_ja_vaikuttavuutta_opasSari Pitkänen, Maija Säkäjärvi, Sinikka Mustakallio, Sinikka Törmä (2012):
“Periaatteessa hyvä, mutta emme ajatelleet sukupuolen liittyvän omaan projektiimme” Selvitys sukupuolinäkökulman sisältymisestä rakennerahastojen (ESR ja EAKR) ohjelma-asiakirjoihin ja projektisuunnitelmiin

Miten sukupuolinäkökulma on otettu huomioon rakennerahastojen ohjelma-asiakirjoissa ohjelmakaudella 2007-2013? Onko ohjelma-asiakirjoissa ohjeistettu tasa-arvon edistämistä ja valtavirtaistamista? Entä miten projektisuunnitelmiin (hakulomakkeisiin) sisältyy sukupuolten tasa-arvon edistäminen? Miten sukupuolten tasa-arvo on ollut esillä ja toteutunut projektien käytännön toiminnassa?

Tämä selvitys pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin. Lisäksi se antaa kehittämisehdotuksia tulevien rakennerahasto-ohjelmakausien suunnitteluun ja toteutukseen. Selvitys on työ- ja elinkeinoministeriön tilaama ja osa Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen (Valtava) -kehittämisohjelmaa (www.tem.fi/valtava).

Lataa selvitys: Selvitys sukupuolinäkökulman sisältymisestä rakennerahastojen ohjelma-asiakirjoihin ja projektisuunnitelmiinMarja-Leena Haataja, Eija Leinonen, Sinikka Mustakallio (2011):
Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa – Opas rahoittajaviranomaisten ja projektitoimijoiden käyttöön

Opas auttaa viranomaisia ja projektitoimijoita antamalla tietoa ja työvälineitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen rakennerahastotoiminnassa. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista rakennerahasto-ohjelmatyössä käsitellään luvussa 3, ja ESR- ja EAKR-projektityössä luvussa 4.

Opas on kirjoitettu EU:n rakennerahasto- ohjelmien pohjalta, mutta soveltuu erilaisten kehittämisohjelmien ja –projektien suunnittelijoille, toteuttajille ja arvioitsijoille, viranomaisille ja luottamushenkilöille. Opas on tuotettu Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen (Valtava) -kehittämisohjelman (TEM) Koulutus- ja konsultointihankkeessa KoulutusAvain Oy:n ja WoM Oy:n toimesta.

Lataa opas: Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa – Opas rahoittajaviranomaisten ja projektitoimijoiden käyttöön

Download the guide in English: Gender mainstreaming in development programmes and projects – Guide for authorities and project actors

Ladda ner på svenska: Integrering av jämställdhetsperspektivet i utvecklingsprogram och projekt – Handbok för myndigheter och projektaktörer

Oppaan tueksi on tehty myös koulutusmateriaali, jonka voit ladata tästä: koulutusmateriaaliHanna Kettunen (2009):
Tasa-arvosuunnittelu oppilaitoksissa

Tasa-arvosuunnittelu oppilaitoksissa -selvitys kertoo, millaisista lähtökohdista oppilaitoksissa tehdään tasa-arvosuunnitelmia. Selvitys vastaa seuraaviin kysymyksiin: Kuinka montaa oppilaitosta suunniteluvelvoite koskee? Mitä tietoa oppilaitosten tasa-arvosuunnittelusta on saatavilla? Mitä aikaisemmin kehitettyjä menetelmiä ja hyviä käytäntöjä voidaan soveltaa suunnitteluprosessissa ja oppilaitoksen arjessa?

Lataa opas: Tasa-arvosuunnittelu oppilaitoksissaJohanna Matinmikko, Inkeri Tanhua (toim.) (2008):
Työpaikan palkkakartoitus – Tietoa ja kokemuksia

Palkkakartoitus on osa tasa-arvoselvitystä, jonka avulla tasa-arvosuunnitelmaan laaditaan työpaikkakohtaisia toimenpiteitä. Raportti kertoo vaiheittain, miten tasa-arvoselvitys ja palkkakartoitus tehdään.

Raportti esittelee, miten tasa-arvoselvityksen ja palkkakartoituksen tiedot voidaan taulukoida, ja tarjoaa kysymyslistoja, joiden avulla työpaikalla voidaan keskustella tasa-arvoselvityksestä ja palkkakartoituksesta. Raportissa esitetään myös esimerkkejä siitä, minkätyyppisiä toimenpiteitä palkkakartoituksen perusteella voidaan tasa-arvosuunnitelmaan kirjata.

Raportti on tuotettu Tasa-arvosuunnittelu käytännöksi -hankkeessa ja sen toteutuksesta ovat vastanneet WoM Oy ja Kajaanin yliopistokeskus. Raportti on julkaistu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisusarjassa. Hanke on saanut rahoituksen Euroopan sosiaalirahastolta.

Lataa opas: Työpaikan palkkakartoitus – Tietoa ja kokemuksiaInkeri Tanhua (2008):
Motivaatio ja viestintä yritysten tasa-arvosuunnittelussa

Selvitys avaa näkökulmia siihen, miksi ja miten yritykset motivoituvat tekemään tasa-arvosuunnitelmia. Selvitys tuo myös uutta tietoa siitä, miten tasa-arvosuunnittelusta voidaan tehokkaasti viestiä yrityksen sisällä. Tasa-arvosuunnittelusta viestintää käsitellään muutosjohtamisen näkökulmasta sekä esittelemällä viideltä työpaikalta koottuja hyviä käytäntöjä.

Selvitys on tuotettu osana Työpaikkojen tasa-arvotyön motivoinnin ja tiedotuksen kehittämishanketta. Hankkeen on toteuttanut WoM Oy yhteistyössä Keskuskauppakamarin, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n, Suomen Kaupan Liiton, Paperiliitto ry:n, Toimihenkilöunioni TU ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n, sekä tasa-arvovaltuutetun ja sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikön kanssa. Hanke on saanut rahoituksen Euroopan sosiaalirahastolta ja sitä hallinnoi työ- ja elinkeinoministeriö.

Lataa selvitys: Motivaatio ja viestintä yritysten tasa-arvosuunnittelussaSinikka Mustakallio, Pia Sevelius ja Inkeri Tanhua (2007): Tasa-arvosuunnitelma – Näin se onnistuu

Kompakti tasa-arvosuunnittelun ohjekirjanen erityisesti teknologiateollisuuden yrityksille. Oppaassa käsitellään tasa-arvosuunnitelman laatimisen työvaiheet kohta kohdalta ja esitellään esimerkkejä siitä, miten tasa-arvon kehittämiskohteita on työpaikoilla kirjattu tasa-arvosuunnitelmaan.

Opas on syntynyt osana Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa (2005-2007) –hanketta, jonka toteutti WoM Oy yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n, Metallityöväen Liitto ry:n ja Toimihenkilöunioni TU ry:n kanssa.

Lataa opas: Tasa-arvosuunnitelma – Näin se onnistuu

Lataa oppaan englanninkielinen versio: How to Succeed in Equality Planning

Englanninkielistä opasta How to Succeed in Equality Planning on jäljellä myös painettuna julkaisuna ja sen voi tilata postikulujen hinnalla. Tilaukset: info(at)wom.fiElina Ikävalko, Sinikka Mustakallio, Milja Saari ja Pia Sevelius (2005): Toimihenkilöt ja tasa-arvo. Opas tasa-arvosuunnitteluun.

Kustantaja:
Toimihenkilöunioni TU ry, Työsuojelurahaston tuella.

Käsikirja opastaa tasa-arvosuunnitelman laatimiseen työpaikalla tarjoten neuvoja, ideoita ja toimintamalleja. Tasa-arvosuunnitelman laatiminen on henkilöstön ja johdon yhteinen asia. Henkilöstöjohdon ja luottamusmiesten haastattelut tuovat mukaan käytännön kokemuksia tasa-arvosuunnittelusta.

Kirja on tarkoitettu henkilöstön edustajille ja henkilöstöjohdolle erityisesti teollisuuden, rakentamisen ja palvelujen työpaikoilla sekä kaikille tasa-arvosuunnittelusta kiinnostuneille. Kirjassa korostetaan tasa-arvoa toimihenkilötyön näkökulmasta.

Kirjan voi tilata meiltä hintaan 10 euroa kappale (sis. alv ja lähetyskulut). Tilaukset: info(at)wom.fi