Voimaa Hoivaan -projektin uusi opas sote-alalle

Voimaa Hoivaan II -projekti julkaisi eilen uuden oppaan sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille, opettajille ja työpaikoille. Opas lähestyy sote-alan koulutusta ja työelämää miesnäkökulmasta. Se innoittaa keskusteluun, väittelyyn ja kehittämistyöhön! Oppaassa pohditaan sukupuolen merkitystä eri tilanteissa sote-alan koulutuksessa ja työelämässä, sekä tarjotaan toimintaohjeita.

Antti Kärkkäinen Voimaa Hoivaan II -projektista esitteli julkistetun oppaan, jonka pohjalta käytiin paneelikeskustelu miehistä sote-alalla.

WoM on toiminut yhteistyössä Voimaa Hoivaan II -projektin kanssa. WoM veti projektin osallistavan opettajavalmennuksen yhdessä projektin työntekijöiden kanssa. Valmennuksessa käsiteltiin sote-alalla opiskelua ja työskentelyä miesnäkökulmasta. Oppaassa hyödynnetään myös opettajavalmennuksen avulla tuotettua tietoa. Lisäksi oppaan kirjoittajat käyttävät oppaan pohjana sosiaali-ja terveysalalla toimiville miehille tehtyä kyselyä ja haastatteluja, aiempia tutkimuksia, sekä tapaamisia miesopiskelijoiden ja -työntekijöiden kanssa.

Opettajavalmennuksen opettajaryhmä kokoontui neljä kertaa, ja kullakin kerralla syvennettiin ryhmän näkemyksiä siitä, mitä miesnäkökulma sosiaali- ja terveysalalla voi tarkoittaa. Ryhmä pohti esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Miten poikien ja miesten ammatti-identiteetti kehittyy sote-alan opiskelijana ja työntekijänä? Miten mieheen kohdistuvat odotukset tai oman ammatti-identiteetin luomisprosessi vaikuttaa miesten työhyvinvointiin? Miten pedagogiikkaa tulisi kehittää miesnäkökulmasta? Miten opettaja voi ottaa sukupuolen merkitykset huomioon työssään sote-alan opettajana?

Vastauksia ja kannanottoja kysymyksiin etsittiin sekä ryhmäläisten omien kokemusten että tutkitun tiedon perusteella. Osallistava valmennusprosessi oli onnistunut yhteistyön tapa: kaikki osallistujat sekä oppivat että opettivat muita. WoMilaiset osallistuivat opettajien valmennusprosessin toimintatavan suunnitteluun, toimivat yhtenä kouluttajatahona, sekä dokumentoivat ryhmän tuotokset raakaversioina, joista projektityöntekijät edelleen työstivät oppaaseen sopivaa materiaalia. Oppaan avulla keskustelu miesnäkökulmasta ja sukupuolen merkityksistä sosiaali- ja terveysalalla varmasti jatkuu!

Opas on ladattavissa seuraavasta osoitteesta:
https://www.hdo.fi/images/stories/projektit/Miehen_kayttoopas_2013.pdf
Voimaa Hoivaan -projektin toimintaan voi tutustua tarkemmin projektin kotisivuilla: http://www.voimaahoivaan.fi/

This entry was posted in Suomen tasa-arvouutiset, WoMin uutiset and tagged , , , . Bookmark the permalink.