WoM kouluttaa ministeriöitä säädösvalmistelun suvauksesta

 

Sinikka Mustakallio ja Inkeri Tanhua WoM Oy:stä ja Teemu Tallberg ja Hanna Onwen-Huma STM:n tasa-arvoyksiköstä suunnittelemassa syksyn koulutuksia WoMin toimistolla Helsingissä. KoulutusAvain Oy:n kouluttajat Marja-Leena Haataja ja Eija Leinonen osallistuivat kokoukseen Kajaanista nettipuhelimella.

Sinikka Mustakallio ja Inkeri Tanhua WoM Oy:stä ja Teemu Tallberg ja Hanna Onwen-Huma STM:n tasa-arvoyksiköstä suunnittelemassa syksyn koulutuksia WoMin toimistolla Helsingissä. KoulutusAvain Oy:n kouluttajat Marja-Leena Haataja ja Eija Leinonen osallistuivat kokoukseen Kajaanista nettipuhelimella.

WoM Oy ja KoulutusAvain Oy järjestävät syksyn aikana kussakin ministeriössä koulutuksen sukupuolivaikutusten arvioinnista säädösvalmistelussa. ”Toive tällaisen koulutuksen järjestämisestä on tullut meille ministeriöistä”, kertoo Hanna Onwen-Huma tasa-arvoyksiköstä. ”Koulutuksia tarvitaan muun muassa siksi, että lainvalmistelua tekevien virkamiesten vaihtuvuus on suurta ja osaamista pitää jatkuvasti päivittää ja täydentää”, jatkaa Onwen-Huma.

”Säädösvalmistelun suvauskoulutusten järjestäminen on tasa-arvoyksikön vuoden suurin satsaus ministeriöiden valtavirtaistamistyöhön”, painottaa puolestaan Annamari Asikainen tasa-arvoyksiköstä. ”Sosiaali- ja terveysministeriön rooli on tukea ja koordinoida sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ministeriöissä”, selventää Asikainen vielä tasa-arvoyksikön roolia koulutusten tilaajana. Suvaus on yksi sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen ja tasa-arvon edistämisen menetelmä.

Koulutukset on tilannut sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö, kouluttajina toimivat WoM Oy ja KoulutusAvain Oy. ”On hienoa päästä kouluttamaan ministeriöitä tällaisesta kiinnostavasta asiasta”, kertoo kouluttaja Sinikka Mustakallio WoM Oy:stä innostuneena ja jatkaa: ”Lainsäädännön valmistelu on kuitenkin yksi ministeriöiden keskeisimpiä tehtäviä ja tärkeä suvauksen kohde”.

”Kussakin ministeriössä perehdytään suvaukseen ministeriön omien tapausesimerkkien kautta”, kuvailee kouluttajana toimiva Inkeri Tanhua. ”Toivomme löytävämme mahdollisimman erilaisia esimerkkejä erityyppisestä säädösvalmistelusta”. Säädösvalmistelulla tarkoitetaan lainsäädäntöhankkeiden lisäksi myös asetuksien ja oikeussääntöjä sisältävien päätösten valmistelua.

”Suvausta tehdään toisaalta prosessin kehittämisen ja toisaalta sisältöjen näkökulmasta”, Tanhua kertoo. Prosessin kehittämisellä tarkoitetaan sitä, miten suvaus otetaan huomioon säädösvalmistelun menettelytapojen kehittämisessä eri vaiheissa. Tällöin käsitellään sitä, miten sukupuolinäkökulma tulee ottaa huomioon esimerkiksi työryhmien kokoonpanossa, tiedon hankinnassa, asiantuntijoiden käytössä ja kuulemismenettelyissä. Prosessin kehittämisen lisäksi keskitytään tietenkin myös valmisteltavien säädösten sisältöjen arviointiin eri sukupuolten ja sukupuolten tasa-arvon kannalta.

”Koulutusten järjestämisessä tärkeää on myös se, että pyritään kiinnittämään huomiota suvauksen jatkuvuuteen ministeriöiden säädösvalmistelussa”, huomioi Mustakallio. ”Koulutus kohdistuukin tästä syystä juuri niille, jotka valmistelevat säädöksiä, ja heidän esimiehilleen”.

Valtioneuvoston kanslian ja ulkoasiainministeriön koulutukset eroavat muiden ministeriöiden koulutuksista hieman, sillä niissä käsitellään sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista muussakin toiminnassa kuin säädösvalmistelussa. ”Valtioneuvoston kanslian koulutuksessa tarkastellaan ensin sukupuolinäkökulmaa ja sen merkitystä VNK:n toiminnan sisällöissä. Toiseksi pohditaan, miten valtavirtaistamisprosessia kokonaisuutena kehitetään osana VNK:n toimintatapoja. Koulutuksen kautta halutaan antaa VNK:n virkamiehille käytännön välineitä valtavirtaistamiseen”, kertovat valtioneuvoston kanslian koulutuksesta vastaavat Marja-Leena Haataja ja Eija Leinonen KoulutusAvain Oy:stä.

Ministeriöiden koulutukset on jaettu kahden kouluttajayrityksen kesken. WoM Oy vastaa seuraavien ministeriöiden koulutuksista: valtiovarainministeriö, ulkoasiainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, puolustusministeriö, sisäasiainministeriö ja ympäristöministeriö. KoulutusAvain Oy vastaa seuraavien ministeriöiden koulutuksista: opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö ja valtioneuvostonkanslia. WoM Oy:n kouluttajina toimivat Sinikka Mustakallio ja Inkeri Tanhua. KoulutusAvain Oy:n kouluttajatiimiin kuuluvat Marja-Leena Haataja ja Eija Leinonen.

Koulutuksessa kehitetään uutta koulutusmateriaalia. Lisäksi käytetään hyväksi jo kehitettyä materiaalia, esimerkiksi Suvaopasta (Opas sukupuolivaikutusten arvioimiseksi lainsäädäntöhankkeissa) ja Sukupuolisilmälasit käytössä -käsikirjaa.

This entry was posted in Suomen tasa-arvouutiset, WoMin uutiset and tagged , , , , . Bookmark the permalink.